خداوند انسان را به خاطر توانایی ها و قابلیت های منحصر به فرد و بی حد و مرزش که او را از حیوانات متمایز می کند، بعنوان جانشین خود و اشرف مخلوقات انتخاب کرده است. توانایی ها و نیروهای سرشار بشری بی حد و مرز است و تا کنون بخشی از این نیروها و استعدادهای فکری، ذهنی، جسمی و روحی و روانی ، در قالب آفرینش ها و خلق شاهکارهای بی مانند و جاودانه برای رشد و پیشرفت بشریت توسط انسانهای موفق، خلاق و جریان ساز کشف و به کار گرفته شده است.